Sıkça Sorulan Sorular Kaza Sigortaları

Araç Satıldığı Zaman Yeni Alıcıya Kasko Sigortası Devir Edilir Mi?

Kasko Sigortası Genel Şartlarının C.5 maddesine istinaden aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir. Yeni alıcıların kendi adlarına poliçe yaptırmaları gerekmektedir.

Kasko Sigortalarında Aracın Dışındaki Aksesuarlar Teminata Dahil Midir?

Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar (radyo-teyp, kolon, çelik jant, özel lastik, telsiz, telefon ve diğer aksesuarlar) sigorta bedeli belirtilerek ve primi ödenerek teminata dahil edilebilir.

Araçlarda Taşınan Yük De Kasko Sigorta Teminatına Dahil Edilebilir Mi?

Evet edilebilir. Yük taşımaya uygun araçlarda (kamyonet, kamyon, tanker) sigorta ettirilen taşıtta taşınan ve taşıt sahibine ait olan emtia, taşıtın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde poliçede yazılı değer üzerinden sigorta kapsamına alınmaktadır.

Hasarsızlık İndirimleri Şirket Değişikliklerinde ve Araç Değişikliklerinde Devam Eder Mi?

Kasko Sigortalarında sigorta şirketi değişikliklerinde hasarsızlık indirimleri Tramer kayıtlarında kontrol edilerek devam ettirilir. Ayrıca hasarsızlık indirimine hak kazanmış sigortalıların araçlarını değiştirmeleri halinde hasarsızlık indirimi yeni araçlarında da devam ettirilir.

Kasko Sigortalı Aracın Çalınması Halinde, Tazminat Ödenmeden Bekleme Süresi Var Mıdır?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Asistans Teminatı Hangi Şartlarda Devreye Girer?

Aracın ikametgah adresi de dahil herhangi bir yerde kaza ya da mekanik arızaları sonucu hareketsiz kalması, devrilmesi, düşmesi veya yuvarlanması durumlarında aracın kurtarılması ve en yakın tamirhaneye veya anlaşmalı servise kadar çekilmesini durumlarında devreye girer.

İkame Araç Hizmetinden Nasıl Yararlanabilirim?

İkame Araç hizmetinden yararlanmanız için aracın Kasko Sigortası kapsamına giren bir kaza yapmış olması gerekmektedir. Ayrıca aracın Trafikte seyredemeyecek durumda olması ve Eksper tarafından tespit edilecek hasar onarım süresinin 48 saatten fazla sürecek olması gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleşmişse, olay başına 7 günü geçmemek ve yılda en fazla 2 kere olmak üzere İkame Araç hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Kasko Sigortalı Araç Kaza Yaptığında Karşı Tarafın Hasarını Da Öder Mi?

Kasko Sigortaları aracın kendi hasarını karşılar. Karşı tarafa verdiği zarar aracın Trafik Sigortası poliçesinden karşılanır. Trafik Sigortası limitleri zararı karşılamaya yetmediği durumda , Kasko Sigortalarında mevcut olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı çerçevesinde ek ödeme yapılabilir.

Kasko Sigortalarında Aracın Değeri Nasıl Tespit Edilir?

Araç değerinin tespitinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri birliğinin yayınlandığı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi esas alınmaktadır. Bu listede bulunmayan veya bu listedeki değerlerin düşük veya yüksek olması durumlarında otomotiv sektörü ile ilgili yayınlar ve otomotiv firmalarının yetkili satıcılarının fiyat listesinden yararlanılmaktadır.

Kasko Ürünlerinde Hasarsızlık İndirimi Uygulama Şartları Nelerdir?

Hasarsızlık indirim oranları
İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede -- % 30
İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede -- % 40
Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede -- % 50
Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede -- % 60
Trafik zaptına göre sigortalının %100 kusursuz olduğu, sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve çarpışma olmadan camların kırılması halinde bir sigorta dönemi boyunca sadece bir adet cam hasar olması kaydı ile hasarsızlık indirim hakkı kaybolmayacaktır Hasarsızlık İndirimlerinin korunması ile ilgili olarak diğer şartlar ve uygulamalar için Kasko ürünlerimiz bölümünden geniş bilgi alabilirsiniz.

Kasko Ürünü Deprem Teminatında Muafiyet Uygulanmakta Mıdır?

Deprem hasarında Muafiyetli ve Muafiyetsiz ürün seçeneklerimiz mevcuttur. Muafiyetli ürünlerimizde her bir hasarda sigorta bedelinin %10'u oranında muafiyet uygulanmaktadır. Muafiyetsiz ürünümüzde ise hasardan kesinti yapılmadan tam olarak ödenir.

Kasko Ürününde Sel Muafiyeti Uygulanmakta Mıdır?

Sel,Su Basması hasarında Muafiyetli ve Muafiyetsiz ürün seçeneklerimiz mevcuttur. Muafiyetli ürünlerimizde her bir hasarda zarar tutarının %10'u oranında muafiyet uygulanmaktadır. Muafiyetsiz ürünümüzde ise hasardan kesinti yapılmadan tam olarak ödenir.

Poliçe Teminatı Ne Zaman Başlar

Poliçenin teminatı sigorta primin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu dolayısıyla poliçe teminatı başlamaz.

Poliçenin Taksitlerini Ödeyemediğim Durumlarda Ne Olur?

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Bir Kara Taşıtı İle Yurt Dışında Yapılan Kaza Sigorta Kapsamında Mıdır?

Kasko Sigortalarının geçerli olduğu coğrafi alan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içidir. Kasko teminatının Yurtdışında da geçerli olması bir ek teminat olup poliçenin düzenlenmesi aşamasında veya poliçe düzenlendikten sonra poliçe süresi içinde sigortalının talebi halinde verilir. Bu teminatın alınması halinde yurt dışında meydana gelecek hasarlar da teminat kapsamında olur.

Hizmetlerimiz  

Araç Sİgortaları 2023 - 2024

Araç Sigortaları

Read More

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Read More

Diğer Sİgortalar 2023 - 2024

Diğer Sigortalar

Read More

Sağlık Sİgortaları 2023 - 2024

Sağlık Sigortaları

Read More

İşyeri Sigortaları 2023 - 2024

İşyeri Sigortaları

Read More

Konut Sigortaları 2023 - 2024

Konut Sigortaları

Read More