Sıkça Sorulan Sorular Genel Sorular

Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Sigorta poliçesinin tanzimi sırasında tam ve eksiksiz bilgi verilmelidir. Eksik ve ya gerçeğe aykırı bilgilerin tespiti halinde sigorta şirketinin poliçeyi daha ağır şartlarda yapmaya veya iptal etme hakkına sahiptir.

Eksik Sigorta Nedir?

Poliçede yazılı sigorta bedelinin hasarda anında tespit edilen sigorta değerinden düşük olması hali. Bu durumdaki poliçelerde hasar ödemesi sigorta da yazılı bedel ile tespit edilen değer arasındaki oran ne ise ona göre ödeme yapılacaktır.

Aşkın Sigorta Nedir?

Poliçede yazılı olan sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerini aşar ise sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Poliçenizi ve ekinde verilen özel şart ile poliçenin teminatlarını kapsadığı genel şartları inceleyiniz ve okuyunuz. Poliçe her iki tarafı da bağlayıcı hükümler ihtiva eder. Bu nedenle poliçe ve ekleri iyice incelenmelidir. Sigorta teminatı, sigorta ücretinin tamamını veya taksitle ödemesi karalaştırılmış ise, ilk taksitin ödenmesiyle başlamaktadır. Poliçenin teslim edilmesi teminatın başladığı anlamına gelmez. Dolayısıyla, sigorta priminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması ve makbuzunun saklanması gerekmektedir.

Zeyilname Nedir?

Poliçe sigorta ettiren ile sigortacı arasında yapılmış bir akittir. Bu akit üzerinde yapılması gereken her türlü değişiklik yazılı olarak yapılmalıdır. Sigortacılık dilinde bu yazılı ek sözleşmeye zeyilname denir ve poliçenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilir.

Sıkça Sorulan Sorular Yangın Sigortalarını Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bina Bedeli Nedir?

Sigortacılıkta bina değeri ifadesinin binamızın yeniden inşa edilmesi halinde oluşacak maliyeti kapsadığını. Bu değer binanızın brüt metrekaresi ile inşa metrekare maliyetinin çarpımı ile bulunur. Yapı tarzına göre metrekare maliyetleri farklılıklar göstermektedir. Bu değer içine sonradan ilave yapılan özel durumlarda eklene bilir. (Bu değer içine semt rantı ve arsa payı değerlerinin katılmaz.) Temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar,iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykel , sarnıç ve havuzlar gibi şeyler ancak poliçede belirtimleri kaydıyla sigorta bedeli kapsamı içindedir.

Binanın İnşa Yapı Tarzı Nedir?

ÇELİK VEYA BETONARME KARKAS YAPI TARZI
Dış ve iç duvarları tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzemeden yapılmış olan. Kolon, kiriş, sütun gibi taşıyıcı sitemleri betonarme ve çelikten yapılmış olan. Çatı yapısı beton üstü kiremit veya çelik konstrüksiyonlu yapılardır.

YIĞMA YAPI TARZI
Taşıyıcı sistemleri olmayan kolon kiriş ve sütunların yerine taşıyıcı duvarları bulunan dış iç duvarları ile tavan ve tabanı yanmaz malzemeden yapılmış olan binalardır.

ADİ KAGİR YAPI TARZI
Taban ve tavanları ahşap malzeme bulunan bütün yapılar bu kategoriye girerler.

DİĞER YAPI TARZLARI
Ahşap, çatma, bağdadi, teneke ve kerpiç gibi yangına daha az dayanıklı olan malzemelerden yapılmış ve yukarıdaki gruplara girmeyen yapılar.

Eşya Nedir?

Sivil riziko olan konutlarda için geçerli bir kavramdır. Konut içinde bulunan gayrimenkul (taşınmaz dışında) dışında kalan her türlü nesne eşya kavramına girer. Ancak sanat veya antikacılık bakımından değerli olan tablolar, resimler, kitaplar, gravür, yazılar, heykeller, biblolar, koleksiyon, halılar ve benzerleri ancak sigorta bedelleri poliçede belirtilmek kaydıyla teminat altına alına bilirler.

Muhteviyat Nedir?

Ticari bir kavram olan muhteviyat bir ticarethane veya sanayi kuruluşunda bulunan Makine tesisat, emtea, demirbaş kapsamaktadır. Poliçe yaptırılırken her birinin sigorta bedelini ayrı ayrı belirtilmelidir. Ticarethanelerde bulunan 3. Şahıslara ait makine ve emtealar için ayrıca sigorta bedeli belirtilerek teminat alınması gerekmektedir SİGORTA BEDELİNİN TESPİTİNDE Bina sahibi ise bina inşa tarzına göre bina sigorta bedelini belirlemeniz gerekmektedir. Sivil rizikolar için eşya bedeli, ticari ve sınaî rizikolar için emtea, demirbaş, makine tesisat bedelleri sigorta ettiren tarafından belirlenir. Bu bedellerin çok yüksek değerler ulaşmadığı sürece ev ve işyerlerinize riziko teftişi yapılmaz. Beyan edilen rakam esas alınır. Ürünlerimizin tamamında enflasyondan koruma seçeneği vardır.

Yangın Sigortası Değişiklikleri Hakkında Neler Yapmalıyız?

Sigortalı mülkiyetinin değişmesi halinde poliçenin tüm hak ve borçları yeni sahibine devrolunur. Bu durum 15 gün içersinde sigortacıya durumu bildirmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Sigortalının ölümü halinde poliçedeki tüm hak ve menfaatler, yeni hak sahibine devrolur. Bu durum 8 gün içersinde sigorta şirketine bildirilmelidir. Yer değişikliği halinde 8 gün içersinde sigortacıya durumu bildirmesi gerekir Sigortalı teminatı sigorta sözleşmesinde belirtilen yer için geçerlidir. Aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz.

Kiracılar Neleri Sigortalaya Bilirler?

Kiracılar ev eşyalarını yanı sıra komşu bina ve mallarına ile kullanımda bulunduğu bina için sorumluluk sigortası yaptıra bilir.

Sıkça Sorulan Sorular Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Yaptırırken Gereken Bilgiler

 • Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu,
 • Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası ,
 • Sigortalanacak yerin açık adresi,
 • Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu),
 • Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 - 1996 arası, 1997 - 1999 arası, 2000 ve sonrası),
 • Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer),
 • Binanın toplam kat sayısı,
 • Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı),
 • Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2),
 • Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer),
 • Zorunlu Deprem Sigortası(DASK) tümüyle Sigorta ettireni beyan esas alınarak düzenlenmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Neleri Kapsar?

Sivil olarak (konut) inşa edilen binanızı kapsar. Eşyalar Zorunlu Deprem Sigortası kavramına girmez. Eşyalarınız için İhtiyari deprem teminatı almanız gerekir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Tazminat Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Tazminat Hakkında Eksilme Olabilir Mi?

Sigortalanan bağımsız bölümün bulunduğu binanın veya bölümünde projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan veya buna imkan veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya arttığının tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.

Hasar Olduğunda Ödeme Hangi Poliçeden Yapılır?

Sigortalının hem Zorunlu deprem sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise hasar Zorunlu deprem sigortası poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.

Hasar Ödemesi Nereye Yapılır?

Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin genel müdürlüğüne, bölge müdürlüğüne veya yetkili acentelerine hasar ihbarında bulunulabilir.

Sıkça Sorulan Sorular Kaza Sigortaları

Araç Satıldığı Zaman Yeni Alıcıya Kasko Sigortası Devir Edilir Mi?

Kasko Sigortası Genel Şartlarının C.5 maddesine istinaden aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir. Yeni alıcıların kendi adlarına poliçe yaptırmaları gerekmektedir.

Kasko Sigortalarında Aracın Dışındaki Aksesuarlar Teminata Dahil Midir?

Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar (radyo-teyp, kolon, çelik jant, özel lastik, telsiz, telefon ve diğer aksesuarlar) sigorta bedeli belirtilerek ve primi ödenerek teminata dahil edilebilir.

Araçlarda Taşınan Yük De Kasko Sigorta Teminatına Dahil Edilebilir Mi?

Evet edilebilir. Yük taşımaya uygun araçlarda (kamyonet, kamyon, tanker) sigorta ettirilen taşıtta taşınan ve taşıt sahibine ait olan emtia, taşıtın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde poliçede yazılı değer üzerinden sigorta kapsamına alınmaktadır.

Hasarsızlık İndirimleri Şirket Değişikliklerinde ve Araç Değişikliklerinde Devam Eder Mi?

Kasko Sigortalarında sigorta şirketi değişikliklerinde hasarsızlık indirimleri Tramer kayıtlarında kontrol edilerek devam ettirilir. Ayrıca hasarsızlık indirimine hak kazanmış sigortalıların araçlarını değiştirmeleri halinde hasarsızlık indirimi yeni araçlarında da devam ettirilir.

Kasko Sigortalı Aracın Çalınması Halinde, Tazminat Ödenmeden Bekleme Süresi Var Mıdır?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Asistans Teminatı Hangi Şartlarda Devreye Girer?

Aracın ikametgah adresi de dahil herhangi bir yerde kaza ya da mekanik arızaları sonucu hareketsiz kalması, devrilmesi, düşmesi veya yuvarlanması durumlarında aracın kurtarılması ve en yakın tamirhaneye veya anlaşmalı servise kadar çekilmesini durumlarında devreye girer.

İkame Araç Hizmetinden Nasıl Yararlanabilirim?

İkame Araç hizmetinden yararlanmanız için aracın Kasko Sigortası kapsamına giren bir kaza yapmış olması gerekmektedir. Ayrıca aracın Trafikte seyredemeyecek durumda olması ve Eksper tarafından tespit edilecek hasar onarım süresinin 48 saatten fazla sürecek olması gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleşmişse, olay başına 7 günü geçmemek ve yılda en fazla 2 kere olmak üzere İkame Araç hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Kasko Sigortalı Araç Kaza Yaptığında Karşı Tarafın Hasarını Da Öder Mi?

Kasko Sigortaları aracın kendi hasarını karşılar. Karşı tarafa verdiği zarar aracın Trafik Sigortası poliçesinden karşılanır. Trafik Sigortası limitleri zararı karşılamaya yetmediği durumda , Kasko Sigortalarında mevcut olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı çerçevesinde ek ödeme yapılabilir.

Kasko Sigortalarında Aracın Değeri Nasıl Tespit Edilir?

Araç değerinin tespitinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri birliğinin yayınlandığı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi esas alınmaktadır. Bu listede bulunmayan veya bu listedeki değerlerin düşük veya yüksek olması durumlarında otomotiv sektörü ile ilgili yayınlar ve otomotiv firmalarının yetkili satıcılarının fiyat listesinden yararlanılmaktadır.

Kasko Ürünlerinde Hasarsızlık İndirimi Uygulama Şartları Nelerdir?

Hasarsızlık indirim oranları
İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede -- % 30
İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede -- % 40
Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede -- % 50
Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede -- % 60
Trafik zaptına göre sigortalının %100 kusursuz olduğu, sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve çarpışma olmadan camların kırılması halinde bir sigorta dönemi boyunca sadece bir adet cam hasar olması kaydı ile hasarsızlık indirim hakkı kaybolmayacaktır Hasarsızlık İndirimlerinin korunması ile ilgili olarak diğer şartlar ve uygulamalar için Kasko ürünlerimiz bölümünden geniş bilgi alabilirsiniz.

Kasko Ürünü Deprem Teminatında Muafiyet Uygulanmakta Mıdır?

Deprem hasarında Muafiyetli ve Muafiyetsiz ürün seçeneklerimiz mevcuttur. Muafiyetli ürünlerimizde her bir hasarda sigorta bedelinin %10'u oranında muafiyet uygulanmaktadır. Muafiyetsiz ürünümüzde ise hasardan kesinti yapılmadan tam olarak ödenir.

Kasko Ürününde Sel Muafiyeti Uygulanmakta Mıdır?

Sel,Su Basması hasarında Muafiyetli ve Muafiyetsiz ürün seçeneklerimiz mevcuttur. Muafiyetli ürünlerimizde her bir hasarda zarar tutarının %10'u oranında muafiyet uygulanmaktadır. Muafiyetsiz ürünümüzde ise hasardan kesinti yapılmadan tam olarak ödenir.

Poliçe Teminatı Ne Zaman Başlar

Poliçenin teminatı sigorta primin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu dolayısıyla poliçe teminatı başlamaz.

Poliçenin Taksitlerini Ödeyemediğim Durumlarda Ne Olur?

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Bir Kara Taşıtı İle Yurt Dışında Yapılan Kaza Sigorta Kapsamında Mıdır?

Kasko Sigortalarının geçerli olduğu coğrafi alan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içidir. Kasko teminatının Yurtdışında da geçerli olması bir ek teminat olup poliçenin düzenlenmesi aşamasında veya poliçe düzenlendikten sonra poliçe süresi içinde sigortalının talebi halinde verilir. Bu teminatın alınması halinde yurt dışında meydana gelecek hasarlar da teminat kapsamında olur.

Sıkça Sorulan Sorular Trafik Sigortaları

Mülkiyet Değişikliğinde Trafik Sigortası Nasıl İşler?

Poliçe süresi içinde işletenin değişmesi halinde, sigorta poliçesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra iptal olur. Sigorta teminatı, yeni işleten için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptalin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketi işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı primi gün esasına göre tespit eder ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Trafik Sigortasında Araç Satıldığı Zaman Yeni Alıcıya Poliçe Devir Edilir Mi?

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Trafiğe İlk Kez Çıkan Aracın Poliçeleri Hangi Basamaktan Tanzim Edilir?

Trafiğe ilk kez çıkan araçlara (0 km. veya yeni tescil) 4. basamaktan poliçe tanzim edilir.

Ruhsat Tescil Tarihi Geçeli 30 Gün Oldu, Poliçeye Zamlı Prim Mi Uygulanır?

Tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde Trafik poliçesi yapılması gerekir.Aksi takdirde geciken her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50' dir.

Trafik Sigortasında Kısa Süreli Poliçe Tanzim Edilir Mi?

Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plakalı olması ve yabancı plakalı olması halinde tanzim edilir.

Hasar Olduğunda Trafik Sigortası Kademeleri Nasıl Değişir?

Poliçe döneminde hasar yapılmış olması durumunda mevcut poliçe basamağı bir basamak alta iner. Eğer poliçe döneminde hasar yapılmamış ise de mevcut poliçe basamağı bir basamak yukarı çıkar.

Trafik Sigortası Olan Kişinin Aracına Kasko Yaptırması Gerekir Mi?

Trafik Sigortası aracın üçüncü şahıslara verebileceği bedeni ve maddi zararları teminat altına alır. Kişinin kendi aracında oluşabilecek hasarlarının karşılamaz. Kendi aracında meydana gelen hasarının karşılanmasını da istiyorsa aracı için kasko sigortası yaptırması gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular Mühendislik Sigortaları

Büro, Atölye ve Fabrikalarda Yer Alan Elektronik Cihazlar İçin "ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTA TEMİNATI" Alındıktan Sonra Ayrıca Demirbaş Olarak Yangın Ek Teminatının Alınması Gerekir Mi?

Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların arızalanması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem hariç) teminat kapsamına dahildir. Ayrıca yangın ek teminatının alınmasına gerek yoktur.

Garanti Kapsamındaki Elektronik Cihazlara Ve/Veya Makinalara Teminat Alınması Gerekli Midir?

Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine Kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

Hasar Olduktan Sonra Sigorta Biter Mi?

Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği taktirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

Mühendislik Sigortaları Poliçeleri Vade Bitiminden Önce İptal Edilebilir Mi?

Sigorta ettiren fesih hakkını istediği zaman kullanabilir, fesih posta veya notere verildiği tarihten 15 gün sonra öğleyin saat: 12:00' da geçerli olur.